PRAKTIKLÆRERFORENINGEN
  Den centralt forhandlede praktikaftale (tilbagefaldsaftalen):
 


Aftale om praktik i uddannelsen til lærere i folkeskolen

Kommunernes Landsforening
Amtsrådsforeningen
Københavns Kommune
Frederiksberg Kommune
Lærernes Centralorganisation

Indledning *
§ 1. Tilbagefaldsbestemmelse *
§ 2. Praktikvederlag *
§ 3. Vejledningsgodtgørelse *
§ 4. Praktikundervisningstimer *
§ 5. Skriftlig udtalelse *
§ 6. Ledelses- og koordineringsopgaver *
§ 7. Feriegodtgørelse *
§ 8. Regulering *
§ 9. Praktikforpligtelse for øvelsesskolelærere i lr. 18/24/28 *
§ 10. Ikrafttræden og opsigelse *

Indledning
I kommunernes Landsforenings forhandlingsområde har parterne forudsat, at der indgås lokalaftale. Hvis der ikke indgås lokalaftale, træder tilbagefaldsbestemmelserne i denne aftale i kraft.
For Københavns Kommune og Amtsrådsforeningens forhandlingsområde har parterne forudsat, at tilbagefaldsbestemmelserne gælder, medmindre der indgås lokalaftale efter denne aftale.

Bemærkning:
Lokalaftaler indgås mellem amtet/kommunen og den lokale kreds af Danmarks Lærerforening, (lokale) repræsentanter for Speciallærerforeningen af 1981, Landsforbundet af Voksen- og Ungdomsundervisere og Københavns Lærerforening.
Forud for forhandlingerne om indgåelse af en lokalaftale mellem parterne om vilkårene for medvirken ved praktikvirksomheden, skal der finde en drøftelse sted mellem seminarium, (amts)kommune og kreds/(lokale) repræsentanter for organisationen. Formålet er i sammenhæng med seminariets studieordning at få fastlagt hvilke opgaver, der konkret skal løses i forbindelse med fx:
- praktikperiodernes varighed
- praktikgruppestørrelse
indhold og omfang af:
- praktiktimer, vejledningstimer og praktikundervisningstimer
- vejledningstimer (førvejledning, iagttagelse af praksis og eftervejledning samt forberedelse heraf, hvis seminarierne stiller krav herom)
- skoleperioden
- afsluttende bedømmelse med skriftlig udtalelse
- praktiklærernes samarbejde med seminariet om den enkelte gruppe
- praktiklærernes samarbejde med ledelsen og/eller seminariet om evaluering og udvikling af praktikordningen
- ledelses- og koordineringsopgaver

Listen er ikke udtømmende.

I forbindelse med indgåelse af lokalaftale skal der under hensynstagen til den lokale struktur for lærersamarbejde mv. tages stilling til de lærerstuderendes eventuelle medvirken i andre opgaver i forhold til den enkelte lærer, lærerteam og ledelsen.

Forhandlingsfællesskab
Parterne opfordrer til, at der oprettes forhandlingsfællesskaber, såfremt flere (amts)kommuner og kredse af Danmarks Lærerforening/(lokale) repræsentanter for de nævnte organisationer er omfattet af et seminariums praktikområde.

Lokalaftale
Efter fastlæggelsen af praktikvirksomhedens indhold og omfang og det økonomiske grundlag kan parterne nævnt i indledningen indgå lokalaftale, jf. § 15, stk. 4, i henholdsvis § 17, stk. 2, i Aftale om arbejdstid mv. for lærere og børnehaveklasseledere i den primærkommunale folkeskole og i Københavns Kommune og Aftale om løn i folkeskolen/Københavns Kommune samt Overenskomst vedrørende lærere m.fl. ved specialundervisning for børn og voksne samt ved almen voksenuddannelse med tilhørende protokollater vedrørende arbejdstid.
Som konsekvens bortfalder bestemmelsen i § 15, stk. 3, (omfravigelse fra 92-aftalen) i Aftale om arbejdstid mv. for lærere i den primærkommunale folkeskole og i Københavns Kommune.

Arbejdsopgaver under skoleperioden
I en del af skoleperioden forestår de studerende undervisningen alene. I aleneperioden er praktiklæreren under ansvar over for skolens ledelse til rådighed til opgaver vedrørende praktik. Praktiklæreren administrerer selv tiden, men skolens leder kan henvise eller pålægge læreren individuelle eller kollektive opgaver, der vedrører praktik:
selvstudie i forhold til vejledningsopgaver, supervision mv.
udvikling af evalueringsformer mv. i forhold til lærerstuderende i praktik
flere praktiklæreres fælles udviklingsaktiviteter, kompetenceudvikling mv. i forhold til vejlederrollen
udvikling af praktikvirksomheden med seminariet
samarbejdsopgaver vedrørende praktik med de andre lærere/seminarielærere

Aftalegrundlag
Grundlaget for aftale om vilkår mv. for medvirken ved praktik er lovbekendtgørelse nr. 608 af 10. juli 1997 af lov om uddannelse af lærere til folkeskolen, bekendtgørelse nr. 382 af 19. juni 1998 om uddannelse af lærere i folkeskolen, lokale studieordninger samt lokale praktikvejledninger.

§ 1. Tilbagefaldsbestemmelse
Såfremt der efter drøftelse mellem seminarium, (amts)kommune og den/de lokale kredse af Danmarks Lærerforening/(lokale) repræsentanter for de nævnte organisationer ikke mellem parterne kan opnås enighed, gælder følgende for ansatte omfattet af Overenskomst for lærere m.fl. samt Overenskomst vedrørende lærere m.fl. ved specialundervisning for børn og voksne samt ved almen voksenuddannelse, som varetager lærerstuderendes praktik i henhold til lovbekendtgørelse nr. 608 af 10. juli 1997 om uddannelse af lærere til folkeskolen.

§ 2. Praktikvederlag
Stk. 1
Der ydes et vederlag pr. praktiktime på 26,50 kr. for hver deltagende lærerstuderende.
Bemærkning:
Ved praktiktimer forstås alle undervisningstimer, hvori lærerstuderende deltager som led i uddannelsen. Alle praktiktimer, herunder i skoleperiodens aleneperiode, indgår i lærernes/børnehaveklasseledernes aktivitetsplan. I skoleperiodens aleneperiode varetager lærerne under ansvar over for skolelederen opgaver i tilknytning til denne praktikperiode.
Stk. 2
Vederlag efter stk. 1 ydes for lektioner af 45 minutters varighed. Lektioner af anden varighed omregnes til enheder af 45 minutter, hvorefter vederlaget beregnes.

§ 3. Vejledningsgodtgørelse
Stk. 1
Vejledning af lærerstuderende og kontakt med seminariet vederlægges pr. medgået arbejdstime med sats II (uden forberedelse) i Finansministeriets cirkulære om timelønnet undervisning, p.t. af 17. september 1998, jf. dog stk. 2.
Bemærkning:
Der betales for en arbejdstime (60 minutter) pr. vejledningstime, idet der for hver 45 minutters vejledning af praktikhold beregnes yderligere 15 minutter, som dækker lærerens opgaver med kontakt til seminariet, hvis tidsmæssige omfang ikke kan opgøres konkret.
Vejledningstimer omfatter både før- og eftervejledning.
Stk. 2
For ansatte, der er omfattet af arbejdstidsaftalerne for lærere og børnehaveklasseledere, indgår arbejdstimerne i opgørelsen af deres arbejdstid. Den overskydende del af vederlaget udbetales.

§ 4. Praktikundervisningstimer
Stk. 1
Undervisning af lærerstuderende vederlægges pr. lektion med sats II i Finansministeriets cirkulære om timelønnet undervisning, p.t. af 17. september 1998.
Stk. 2
For ansatte, der er omfattet af arbejdstidsaftalerne for lærere og børnehaveklasseledere, indgår arbejdstimerne i opgørelsen af deres arbejdstid med 2 arbejdstimer for hver undervisningslektion. Den overskydende del af vederlaget udbetales.

§ 5. Skriftlig udtalelse
Stk. 1
I forbindelse med den afsluttende bedømmelse med skriftlig udtalelse ydes et vederlag på 1 time med sats II i Finansministeriets cirkulære om timelønnet undervisning, p.t. af 17. september 1998, for hver deltagende lærerstuderende.
Bemærkning:
Hvis bedømmelsen foretages af flere lærere, fordeles vederlaget forholdsmæssigt.
Stk. 2
For ansatte, der er omfattet af arbejdstidsaftalerne for lærere og børnehaveklasseledere, indgår arbejdstimerne i opgørelsen af deres arbejdstid. Den overskydende del af vederlaget udbetales.

§ 6. Ledelses- og koordineringsopgaver
Stk. 1
Varetagelse af den enkelte skoles ledelses- og koordineringsopgaver i forbindelse med praktikken vederlægges med 7,00 kr. pr. time (jf. § 2) og (jf. § 4) pr. undervisningstime for hver deltagende studerende.
Stk. 2
Beløb op til 16.800 kr. årligt samt 2/5 af overskydende beløb ud over 16.800 kr. ydes som tillæg til skolens leder og souschef. Skolens leder fastlægger fordelingen under hensyn til opgavefordelingen.
Stk. 3
3/5 af beløb ud over 16.800 kr. årligt ydes som vederlag til lærere m.fl. ved skolen, der under ansvar over for ledelsen varetager ledelses- og koordineringsopgaver. Lærerne vederlægges pr. fastsat arbejdstime med sats II (uden forberedelse) i Finansministeriets cirkulære om timelønnet undervisning, p.t. af 17. september 1998.
Bemærkning:
Vederlaget for opgaverne kan indgås i sammenhæng med betaling/fordeling af § 5.
Stk. 4
For ansatte, der er omfattet af arbejdstidsaftalerne for lærere og børnehaveklasseledere, indgår arbejdstimerne i opgørelsen af deres arbejdstid. Den overskydende del af vederlaget udbetales.

§ 7. Feriegodtgørelse
Til udbetalte beløb efter §§ 2-6 ydes der særlig feriegodtgørelse på 1,5%.

§ 8. Regulering
Alle beløb i denne aftale er anført i grundbeløb niveau 31. marts 2000.

§ 9. Praktikforpligtelse for øvelsesskolelærere i lr. 18/24/28
Lærere i lr. 18/24/28 er forpligtet til uden vederlag at varetage både praktik- og vejledningstimer efter §§ 2 og 3 i højst 84 timer (70 praktiktimer + 14 vejledningstimer).
Bemærkning:
Der henvises til § 2, stk. 2, i bemærkningen i Aftale om arbejdstid mv. for lærere i den primærkommunale folkeskole og i Københavns Kommune.

§ 10. Ikrafttræden og opsigelse
Stk. 1
Denne aftale har virkning fra 1. august 2000.
Stk. 2
Aftalen kan opsiges med 6 måneders varsel til et skoleårs udløb, dog tidligst til den 31. juli 2004.
Stk. 3
Lokalaftaler efter § 15 i Aftale om arbejdstid mv. for lærere i den primærkommunale folkeskole og i Københavns Kommune og § 17 i Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere i den primærkommunale folkeskole og i Københavns Kommune samt efter Overenskomst vedrørende lærere m.fl. ved specialundervisning for børn og voksne samt ved almen voksenuddannelse med tilhørende protokollater vedrørende arbejdstid kan opsiges til ophør med 3 måneders varsel til et skoleårs udløb, medmindre parterne aftaler andre opsigelsesregler.
Stk. 4
Denne aftale erstatter aftale mellem Undervisningsministeriet og Lærernes Centralorganisation om tillæg mv. til tjenestemænd for varetagelse af lærerstuderendes praktik i folkeskolen af 6. juli 1992 og aftale mellem Undervisningsministeriet og Lærernes Centralorganisation om løn- og arbejdstidsforhold mv. for øvelsesskolelærere m.fl. udsendt som henholdsvis bilag 1 og 2 til Undervisningsministeriets cirkulære af 16. august 1993 om statens godtgørelse af kommunernes og de private skolers udgifter til praktik i læreruddannelsen.